Biomasa vhodná pro výrobu bioplynu, fyzikálně-chemické vlastnosti

Biomasa (dále jen BM) = hmota živočišného nebo rostlinného původu, obsahující organické látky. Základní druhy BM, běžně využívané pro anaerobní výrobu bioplynu (dále jen BP) jsou :

 • Exkrementy hospodářských zvířat (kejda, trus, hnůj, močůvka, hnojůvka, podestýlka, …).
 • Fytomasa - siláže, senáže, vybrané části rostlin, vybrané druhy energetických rostlin, ekonomicky neprodejné produkty (např. nezkrmené zbytky krmiv, apod.).
 • Odpady ze zpracovatelského a potravinářského průmyslu (mlékáren, jatek, lihovarů, cukrovarů, …).
 • Specifické a speciální odpady (např. bioodpady z chemické výroby, masokostní moučka, …).
 • Tříděné domovní a komunální odpady (biofrakce).

Fyzikálně-chemické vlastnosti BM přímo ovlivňují technické řešení resp. potřebnou technologickou výbavu BPS (výše investice, technologická spotřeba elektřiny a tepla) a mají vliv na průběh a stabilitu anaerobního procesu (obsah dusíku - inhibiční vlivy, pufrační kapacita, jiné vlivy – např. nadměrný obsah písku/hlíny, soli, saponátů, …). Podle druhu BM je tedy BPS vybavena vhodně koncipovanými výrobně-skladovacími a příjmovými objekty BM:

 • Silážní/senážní jámy/plata, uzavřené mezisklady s odvětráním přes biofiltry
 • Příjmové dávkovací zařízení na tuhou BM
 • Příjmové homogenizační jímky kapalnou BM
 • Drtiče (v tuhém/kapalném stavu, primární, sekundární, …)
 • Hygienizační a hygienizačně-hydrolýzní linky (BM podléhající nařízení EP 1774/2002), apod.

je osazena vhodným a dostatečně výkonným míchacím systémem (např. různé druhy mechanických míchadel), otopným systémem (ohřevy na reakční teplotu + krytí tepelných ztrát), odsiřovacím zařízením, apod.


Hlavní chemické vlastnosti jsou obsah síry a dusíku. Síra se v různých formách dostává do produkovaného BP, kde následně ovlivňuje životnost plynových zařízení a spotřebičů (zvláště spalinové trakty kogeneračních jednotek, spalinovody a komíny) a má další negativní vlivy (např. urychluje degradaci oleje a opotřebení elektrod zapalovacích svíček spalovacích motorů, apod.). Obsah síry v BP je legislativně limitován (Zákon o ochraně ovzduší) a musí se pravidelně sledovat (např. z důvodů platby poplatků za znečišťování ovzduší plynnými emisemi škodlivin).


S příjmem BM dochází ke vnosu dusíku – N do anaerobního procesu. Jeho nadměrný obsah může mít negativní vliv na stabilitu anaerobního procesu (inhibiční vliv). U procesů, kde se využívá recirkulace fugátu pro ředění substrátů se vnos N může cyklicky zvyšovat. Inhibiční vliv se může významně projevit už při koncentracích volné/amoniakální formy dusíku (N-NH4) ve fermentoru ≈ 3 g/l.


Dobrá znalost látkových poměrů ve fermentoru je velmi důležitá, zvláště u procesů, kde se uvažuje se zpracováním substrátů s vysokým obsahem N. Inhibiční vlivy se projevily už i na některých nových BPS v ČR. Doporučujeme tedy věnovat této otázce velkou pozornost. Nejefektivnější je získat potřebné údaje už v přípravné etapě záměru výstavby BPS, a to provedením příslušných zkoušek rozložitelnosti reprezentativního vzorku substrátu v poloprovozním testovacím zařízení (viz. např. testovací fermentor firmy BIOPROFIT). Kromě posouzení inhibičních vlivů zájemce získá i poměrně přesnou informaci o reálné výtěžnosti a energetickém obsahu BP a další důležité informace s přímým vlivem na technické řešení a vlastní provoz BPS (např. potřebná rozloha zemědělské půdy pro splnění limitů aplikovaného dusíku ve zranitelných oblastech, apod.).


Komodity pro výrobu bioplynu

Poradenství – fytomasa pro výrobu BP, zajištění výroby a skladování substrátů

Společnost BIOPROFIT nabízí zájemcům poradenství a pomoc při zabezpečení vhodné fytomasy a komodit pro výrobu bioplynu. Jedná se především o tyto služby:

 • Poradenství při volbě a pěstování vhodných druhů zemědělských komodit pro výrobu bioplynu (zohlednění půdně-klimatických podmínek v lokalitě, optimální agrotechnika, vhodná zemědělská technika, minimalizace pěstebních nákladů, skladování a konzervace fytomasy, atd.).
 • Pomoc s přípravou žádostí o investiční podpory při nákupu vhodné zemědělské a dopravní techniky a výstavbu vhodných skladovacích a výrobních kapacit pro komodity určené k výrobě bioplynu.

Služby zabezpečujeme ve spolupráci se zemědělským poradcem (ing. Josef Noska, www.noska.cz). Konkrétní dotazy a požadavky směřujte na kontaktní e-mailové adresy urban@bioprofit.cz a jnoska@iol.cz.


©2007 BIOPROFIT