Vlastnosti BP

Bioplyn je směs plynů, z nichž hlavní jsou metan CH4 a oxid uhličitý CO2. Vzniká mikrobiálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu (tzv. anaerobní fermentací nebo digescí). Energeticky využitelný bioplyn (dále jen BP) je vyráběn ve specializovaných technologických zařízeních tzv. bioplynových stanicích (dále jen BPS). BP také vzniká v tělesech komunálních skládek, kde bývá pro další využití jímán systémem sběrných studní a čerpacích stanic.

Hlavní výhřevnou složkou BP je CH4. V závislosti na původu BP (= druh biomasy ze které vznikl) může obsahovat některé nežádoucí sloučeniny. Tyto komponenty mají především vliv na životnost vybraných technologických celků. Z hlediska legislativy ochrany ovzduší je nutno především věnovat pozornost dodržení emisních limitů sirnatých sloučenin v BP. Proto jsou některé BPS osazeny i odsiřovacími systémy BP. Srovnání chemického složení a výhřevností různých druhů BP uvádí následující tabulka.

Srovnání vlastností různých bioplynů.
(výhřevnosti platí pro stav 15°C, 101 325 kPa)

Parametr BP jímaný ze
skládky odpadů
Bioplyn (ČOV) Bioplyn
(prasečí kejda)
Výhřevnost (MJ/m3) 16,9 21,1 24,0
H2 (%) 1 1 -
CO (%) 1 - -
O2 (%) 3 - -
N2 (%) - - -
Cl-, F- (mg/m3) - - -
NH3 (mg/m3) - - 40
CO2 (%) 46 38 31
CH4 (%) 49 61 69
H2S (mg/m3) 350 1000 2300

©2007 BIOPROFIT