Příprava a realizace BPS

Společnost BIOPROFIT nabízí poradenské a inženýrské služby v rámci všech etap realizace bioplynových stanic, zejména v těchto oblastech:

 • úvodní posouzení záměru,
 • zpracování studií proveditelnosti, podnikatelských záměrů, Cost-Benefit analýz, atd.,
 • poradenství v oblasti pěstování vhodných druhů zemědělských komodit pro výrobu BP,
 • tvorba projektových dokumentací všech stupňů,
 • tvorba specializovaných dokumentů (IG průzkumy, EIA, rozptylové studie, odborné posudky, energetické audity, žádosti
  o povolení provozu zařízení na zpracování odpadů, provozní dokumentace, žádost o integrované povolení apod.),
 • vyřizování žádostí o připojení výroben elektřiny k distribuční/přenosové síti,
 • vyřizování žádostí o udělení licencí,
 • zpracování žádostí o dotace, návrhy financování,
 • inženýring výstavby BPS,
 • monitoring provozu BPS,
 • provoz BPS.

©2007 BIOPROFIT