Supervize výstavby bioplynové stanic

Naše společnost nabízí supervizi výstavby bioplynových stanic zahrnující např. následující činnosti:

 • seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením,
 • odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku,
 • protokolární odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby,
 • účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací,
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby,
 • péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
 • projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
 • průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech,
 • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli,
 • příprava podkladů a zastupování investora při jednání o případných vícenákladech,
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 • odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti
 • spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace,
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků,
 • hlášení archeologických nálezů,
 • spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí,
 • kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem,
 • kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,
 • příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení,
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků,
 • kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
 • zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety,
 • kontrola nad prováděním komplexních zkoušek a zkušebním provozem zařízení.

Dále nabízíme tzv. dotační management realizace akce zahrnující průběžnou komunikaci s poskytovatelem dotace, vedení potřebné dokumentace, řízení fakturace, kontrolu plnění podmínek dotace apod. a to na základě mandátní smlouvy podepsané s investorem. Součástí činnosti je i předkládání průběžných monitorovacích a kontrolních zpráv a řízení závěrečného vypořádání akce.

Kontrolní činnost je řízena pracovníky s odpovídající kvalifikací v oboru vodohospodářské stavby, technologie apod.


©2007 BIOPROFIT