Vlivy BPS na životní prostředí

U dobře navržených a provozovaných BPS převažují velmi pozitivní vlivy na životní prostředí, uveďme příklady:

  • řízená anaerobní fermentace zabezpečí jímání metanu (BP) a jeho energetické využití (zamezení úniku do atmosféry). Metan CH4 (hlavní energetická složka BP) vzniká i v přírodě při samovolném rozkladu organické hmoty. Přitom je velmi významným skleníkovým plynem (1 t CH4 ≈ 21 t CO2)
  • řízená anaerobní fermentace zabezpečí stabilizaci BM (zamezení dalšího rozkladu, odstranění zápachu a hygienických rizik). Při samovolném rozkladu organické hmoty dochází ke značné emisi pachových látek a existují i hygienická rizika (mikroby, hmyz)
  • BP je obnovitelné palivo (potenciál se obnovuje přírodními procesy). Energetické využití BP = bilance CO2 neutrální
  • vlastnosti fermentačního zbytku jsou velmi příznivé pro jeho využití v zemědělství - zachování hnojivého účinku, vazba dusíku na organické látky, velmi významná redukce choroboplodných zárodků a klíčivosti semen plevelů, atd..

Pozitivně jsou hodnoceny anaerobní technologie i odbornou veřejností. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že provozem BPS může dojít i k ovlivnění bezprostředního okolí, např.:

  • nárůst četnosti pojezdů dopravní, manipulační a aplikační techniky (zvýšená zátěž místních komunikací, hlučnost, prašnost)
  • možné úniky pachových látek (doprava zapáchající, surové BM dopravní technikou s otevřenými úložnými prostory, nevhodné mezisklady substrátů), apod. – vyšší riziko při zpracování rizikových bioodpadů (jateční, průmyslové), ale lze je kompenzovat/eliminovat použitím technologicky propracovaného řešení.

U většiny bioplynových stanic je vliv na životní prostředí posouzen v rámci oznamovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb, v platném znění (EIA), kdy investor předloží příslušnému krajskému úřadu Oznámení, či Dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel. Oznámení i dokumentace EIA zpracovávají přímo pracovníci společnosti BIOPROFIT s.r.o., kteří znají detailně technologii i její případné dopady.


©2007 BIOPROFIT