Běžný postup realizace projektů bioplynových stanic

Při realizaci projektů BPS je nutno postupovat podle platné legislativy a přihlížet k místním specifickým podmínkám, které mohou mít značný vliv na technické řešení a celkovou dobu realizace projektu. Následující tabulka přibližuje běžný postup realizace a průměrné časové náročnosti jednotlivých projektových etap:

Úvodní posouzení záměru, studie proveditelnosti do 1 měsíce
IG průzkum
Zpracování oznámení nebo dokumentace EIA
Zpracování dokumentace pro územní řízení
Rozptylová studie, odborný posudek o zdroji znečištění ovzduší
Zpracování energetického auditu a žádosti o dotaci
2-10 měsíců
Projekt pro stavební povolení 2-3 měsíce
Realizace stavby 4-6 měsíce

Upozorňujeme, že skutečná doba realizace projektu může být silně ovlivněna místními podmínkami a dalšími okolnostmi např.:

  • potřeba vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům,
  • potřeba změny územně-plánovací dokumentace obce (min. 10 měsíců),
  • nestandardní druhy BM (potřeba zpracování poloprovozních testů substrátů, výtěžností BP a posouzení možných inhibičních vlivů … min. 2-3 měsíce),
  • dlouhodobé zajištění substrátů a koncovka fermentačního zbytku (zvláště u investorů, kteří nemají vlastní zemědělskou půdu, nebo hospodaří ve zranitelných či jinak ekologicky omezených oblastech – dodržení limitů pro aplikace dusíku, apod.),
  • případný negativní postoj obce nebo veřejnosti k projektu v dané lokalitě (např. nutnost podstoupit úplné řízení EIA … cca 6-10měsíců).

Výše uvedenou tabulku je proto potřeba brát jako informativní, každý projekt má svou individuální „časovou osu“, kterou v rámci úvodní fáze přípravy navrhujeme.


©2007 BIOPROFIT