Provozní řád zařízení

Každé zařízení přijímající odpady musí mít zpracován a schválen provozní řád zařízení v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Tento řád musí být v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a zákonem č. 274/2003 Sb. v úplném znění zákona č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dále je nezbytné zpracování provozního řádu zařízení s ohledem na bezpečnost a požární ochranu zařízení (nebezpečí výbuchu), ochranu životního prostředí, včetně tzv. havarijních plánů.


©2007 BIOPROFIT