Podnikání v OZE, výkup elektřiny z BP

Podnikání v oblasti OZE je vlastně podnikání na energetickém trhu, které se řídí především těmito zákony (v platném znění):

 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z OZE

Stručné shrnutí základních podmínek pro podnikání v OZE:

  Licence (Zákon č. 458/2000 Sb.,).
  Základní podmínkou pro podnikání je udělení státního povolení = licence (§ 3, odst. 2). Ta se uděluje na dobu určitou, na 25 let, a to na tyto činnosti (§ 4, odst.1):
  • výrobu elektřiny,
  • výrobu plynu,
  • přenos elektřiny.
  • přepravu plynu,
  • distribuci elektřiny,
  • distribuci plynu,
  • uskladňování plynu,
  • výrobu tepelné energie,
  • rozvod tepelné energie.
  Licence vydává Energetický regulační úřad (ERÚ) na základě podané žádosti a prokázání zákonem stanovených předpokladů. Podmínkou pro udělení licence fyzické osobě je (§ 5, odst. 1):
  • dosažení věku 21 let,
  • úplná způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce.
  Žádá-li o udělení licence právnická osoba (§ 5, odst. 2), musí uvedené podmínky splňovat členové statutárního orgánu. Dále je podmínkou pro udělení licence právnické osobě ustanovení odpovědného zástupce.

  (§ 5, odst. 1) Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení licence, musí prokázat, že má finanční (odst. 7) a technické předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti, a že touto činností nedojde k ohrožení života a zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí. Fyzická nebo právnická osoba žádající o udělení licence je povinna doložit vlastnický či nájemní vztah k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti. V případě nájemního vztahu k energetickému zařízení je povinna doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelům vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po dobu, na kterou má být licence udělena".

  Odbornou způsobilostí pro udělení licence (§ 5, odst. 5) se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s maturitou a 6 roků praxe v oboru. U výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů".

  Další podrobnosti o udělování licencí a podávání žádostí o udělení licencí nalezne čtenář v platném znění energetického zákona, Vyhlášky č. 426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích nebo na webových stránkách ERÚ – Metodický pokyn ERÚ, formuláře žádostí, atd. (www.eru.cz).

  Uplatnění energií, vyrobených v OZE na trhu je zakotveno v enegetickém zákonu:
  Povinnost výkupu elektřiny - Provozovatel distribuční soustavy (§ 25, odst. 12)
  Výkup tepelné energie (§ 80)
  (odst. 1) Držitel licence na rozvod tepelné energie, který má vhodné technické podmínky, je povinen vykupovat:
  • tepelnou energii
   • získanou z OZE ( § 31 odst. 1 - vodní energie do výkonu 10 MW, sluneční, větrná a geotermální energie, biomasa a bioplyn) a z tepelných čerpadel,
   • vznikající jako vedlejší produkt při technologických procesech,
  • tepelnou energii z kombinované výroby elektřiny a tepla jenom u tepelných sítí s dodávkami ze zdrojů vyrábějících pouze tepelnou energii.
  Povinnost výkupu tepelné energie nevzniká (odst. 2),
  • je-li potřeba tepelné energie uspokojena podle odstavce 1 písm.a),
  • pokud by došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepelné energie pro soubor stávajících odběratelů,
  • pokud parametry teplonosné látky neodpovídají parametrům v rozvodném tepelném zařízení v místě připojení.
  Vynaložené náklady spojené s připojením zdroje tepelné energie podle odst. 1 hradí vlastník tohoto zdroje (odst. 3).

  Podpora výroby elektřiny z OZE - Zákon č. 180/2005 Sb.:
  Zákon 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a navazující vyhlášky:
  • Základní právní norma pro podnikání v OZE.
  • Upravuje v souladu s právem EU způsob podpor v závislosti na druhu technologie a v případě projektů energetického využití biomasy i v závislosti na druhu zpracovávané biomasy.
  • V případě prodeje elektřiny do sítě je využíván model zvýhodněné výkupní ceny elektřiny. Výše výkupních cen elektřiny budou i nadále stanovovány cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Výše výkupních cen je podřízena podmínce garantované prosté návratnosti investice do 15 roků.
  • V případě, že vyrobená elektřina není dodávána do sítě (např. krytí vlastní spotřeby) je zaveden model podpor ve formě tzv. "zelených bonusů" = navýšení tržní ceny elektřiny, hradí ji provozovatel regionální distribuční soustavy resp. přenosové soustavy ve prospěch provozovatele OZE.
  • Výše uvedené formy podpor nelze kombinovat = provozovatel OZE se musí rozhodnout pouze pro 1 z možností.
  • Některé navazující vyhlášky:
   Vyhláška č. 475/2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.
   Vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy (ve znění Vyhlášky 5/2007 Sb.).
   Vyhláška č. 502/2005 Sb. o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.

  Výkupní ceny elektřiny a zelené bonusy – Cenová rozhodnutí ERÚ:
  Aktuální výše výkupních cen elektrické energie a zelených bonusů jsou stanoveny formou cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ). Nejnovější je Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z OZE, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů, které platí pro od 1.1.2008. Aktuální výkupní ceny elektřiny a zelené bonusy pro různé druhy BP a příbuzných plynů jsou uvedeny v následující tabulce:
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh Zelené bonusy v Kč za 1 MWh
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně využívající určenou biomasu 3 900 2 620
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně využívající ostatní biomasu 3 300 2 020
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 3 300 2 020
Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2 630 1 350
Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu před 1. lednem 2004 2 740 1 460
Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 2 330 1 050
Výroba elektřiny spalováním kalového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 2 330 1 050
Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů 2 330 1 050

Další podrobnosti a vždy aktuální výše výkupních cen elektřiny a zelených bonusů nalezne čtenář v úplném znění cenového rozhodnutí ERÚ (viz www.eru.cz).


©2007 BIOPROFIT